Bigday Foodvalley regio is een samenwerking van:

Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley 2019

 

Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley 2019 

1. Van toepassing verklaring onderhavige Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley

Deze onderhavige ‘Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley’ worden van toepassing verklaard voordat u, de deelnemer/student/genodigde, het evenement/de locatie bezoekt alwaar het evenement Bigday Foodvalley plaatsvindt. 

De Organisator, producent en locatie verwijzen tevens naar de Algemene Voorwaarden op het ticket voor Bigday Foodvalley 2019. U, de deelnemer/student/genodigdekan daarnaast kennisnemen van de Algemene Voorwaarden bij het binnengaan van een Evenement, alwaar deze voorwaarden – althans een uittreksel daarvan – zichtbaar zijn bij de ingang. 

Deze Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley 2019 kunnen te allen tijden gewijzigd worden. U wordt verzocht uiterlijk 1 week voor het bezoeken van het evenement deze Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley 2019 gelezen te hebben. 

2. Toegangscontrole en deelname aan het event

Ondanks ontvangst van een uitnodiging voor dit event, een inschrijving via een deelnemerslijst van de deelnemende scholen, aanmelding op deze website en/of het in bezit hebben van tickets voor het desbetreffende evenement behouden de medewerkers bij de toegangscontrole altijd het recht voor u, de deelnemer/student/genodigde de toegang te weigeren.

Na toelating tot de locatie bent U, de deelnemer/student/genodigde, deelnemer aan een besloten evenement georganiseerd door de Gemeente Ede (opdrachtgever). De opdrachtgever nodigt deelnemers en genodigden uit. Dit evenement heeft als naam Bigday Foodvalley regio en dit is een concept van Done right events (Willemskade 22, 3016 DM, Rotterdam, 010-2125313, bob@done-right.nl). Done right events produceert dit evenement in opdracht van de gemeente Ede en hanteert aldus deze onderhavige ‘Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley’.

3. Ontzegging toegang

De organisator (gemeente Ede) producent (Done right events) en de locatie (van der Valk Veenendaal) houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement Bigday Foodvalley te ontzeggen of van het evenement te verwijderen en/of u, de deelnemer/student/genodigdeover te dragen aan de politie, indien naar haar/hun oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement Bigday Foodvalley 2019 en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisator (gemeente Ede) producent (Done right events) en de locatie (van der Valk Veenendaal) u, de deelnemer/student/genodigdeeen kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de de organisator (gemeente Ede) producent (Done right events) en de locatie (van der Valk Veenendaal) Organisator aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn. 

4. Opvolgen aanwijzingen organisator en producent

Indien u, de deelnemer/student/genodigde bent toegelaten tot het evenement op 17 april 2019, wordt u geacht zich te houden aan de aanwijzingen die u door (medewerkers van) Done right events in opdracht van de Gemeente Ede) kenbaar gemaakt worden om het evenement goed te laten verlopen. Aanwijzingen van medewerkers van de locatie (v/d Valk Veenendaal) dienen opgevolgd te worden. 

De organisator (Gemeente Ede) of de producent (Done right events) is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de website www.bigdayfoodvalley.nlgepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. 

5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley

Als u, de deelnemer/student/genodigdehet evenement Bigday Foodvalley 2019 bezoekt en bent toegelaten na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley  , dan accepteert de U, de deelnemer/student/genodigde  daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden Bigday FoodvalleyIndien de U, de deelnemer/student/genodigde  de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de U, de deelnemer/student/genodigde  het gebruik en bezoek van de website en/of het evenement meteen te staken.

Studenten die deelnemen aan Bigday Foodvalley 2019 vallen onder de verantwoordelijkheid van de school waar zij ingeschreven staan. De betrokken docenten zien toe op ordentelijk gedrag en naleving van deze Algemene Voorwaarden Bigday Foodvalley.  

6. Fouilleren en cameratoezicht

De Organisator heeft het recht U, de deelnemer/student/genodigde van het Evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden.

Er kunnen vanuit de organisatie camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid en voor commerciële doeleinden. De locatie van het evenement Bigday Foodvalley 2019 alsmede de plaatsen buiten de locatie die bezocht worden in het kader van Bigday Foodvalley 2019 kan/kunnen ander en/of aanvullend beleid hanteren welke van toepassing is op dit artikel en het evenement Bigday Foodvalley welke in dat geval ook van toepassing is op het evenement Bigday Foodvalley. 

7. Film/ en videobeelden en beeld en geluidsopnamen

Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones) en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Indien door de Bezoeker registraties zijn gemaakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

De organisator, producent  en locatie zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement Bigday Foodvalley 2019 en van u,de deelnemer/student/genodigdedaaraan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een ticket van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement Bigday Foodvalley 2019, verleent u, de deelnemer/student/genodigdeonvoorwaardelijk toestemming in de zin van de Auteurswet tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisator, de producent en/of de locatie of een aan deze organisaties gelieerde vennootschap(pen) enige vergoeding aan u, de deelnemer/student/genodigdeverschuldigd is of zal zijn.

U de deelnemer/student/genodigdedoet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat u zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover u, de deelnemer/student/genodigde enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisator, producent en/of locatie en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan bent u, de deelnemer/student/genodigdeis verplicht om op eerste verzoek van organisator, producent en/of locatie de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan organisator, producent en/of locatie en/of aan een aan haar gelieerde vennootschappen worden overgedragen.

8. Eigen risico / aansprakelijkheid

Organisator, producent en/of de locatie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van u,de deelnemer/student/genodigde. 

Het betreden van de plaats waar het evenement Bigday Foodvalley 2019 plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeer- en terreinen waar u, de deelnemer/student/genodigde in het kader van Bigday Foodvalley 2019 ontvangen wordt geschiedt door u,de deelnemer/student/genodigdeop eigen risico. De organisator, producent en/of de locatie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke u, de deelnemer/student/genodigdeheeft geleden in dit verband.

De organisator, producent en/of de locatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade van u, de deelnemer/student/genodigdedie het gevolg is van een aan de organisator, producent en/of de locatie toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van u, de deelnemer/student/genodigde, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd. 

Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

U, de deelnemer/student/genodigde, is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan Organisator via het emailadres op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

Schade veroorzaakt door de door organisator, producent en/of locatie direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van het evenement Bigday Foodvalley 2019, is iedere aansprakelijkheid van organisator, producent en/of locatie ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is organisator, producent en/of locatie niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

U, de deelnemer/student/genodigde, zal organisator, producent en/of locatie vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor u, de deelnemer/student/genodigdejegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. U, de deelnemer/student/genodigdezal aan Organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door organisator, producent en/of locatie gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

9. Programma

De producent zal er naar streven dat het programma van het evenement Bigday Foodvalley 2019 zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor U, de deelnemer/student/genodigdeen/of derden mocht ontstaan. De producent is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement Bigday Foodvalley, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De genoemde aanvangstijden zijn onder voorbehoud. 

10. Annulering in geval van overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

De producent is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven. 

11. Informatie op de website

Hoewel de producent grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de website besteed, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. 

12. Rechten intellectuele eigendom

Al hetgeen is gepubliceerd op de Website, social media en openbaar gemaakt op het Evenement of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de producent of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst.

U, de deelnemer/student/genodigdedient te allen tijde deze rechten van intellectuele eigendom te erkennen en na te leven en zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan U, de deelnemer/student/genodigdeover te dragen of in licentie te geven.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.