Bigday Foodvalley regio is een samenwerking van:

Evenementvoorwaarden Bigday Foodvalley regio 2019

EVENEMENTVOORWAARDEN - BIGDAY FOODVALLEY REGIO 2019

1.Van toepassing verklaring onderhavige Evenementvoorwaarden

Deze onderhavige ‘Evenementvoorwaarden’ worden van toepassing verklaard voordat de Deelnemer, het Evenement bezoekt.

De Evenementvoorwaarden zijn voorafgaand aan het Evenement beschikbaar gesteld op de website van het Evenement en de Deelnemer is op deze Evenementvoorwaarden gewezen en in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van deze Evenementvoorwaarden. De toepasselijke Evenementvoorwaarden zijn ook beschikbaar bij de ingang van het Evenement.

 

2.Definities

  1. Evenement: BIGDAY FOODVALLEY REGIO 2019, tot stand gekomen door samenwerking van Organisator, Producent en Locatie.
  2. Producent: de (rechts)persoon die in opdracht van de Organisator het Evenement produceert, bij dit Evenement is de Producent Done Right Events ((Willemskade 22, 3016 DM, Rotterdam, 010-2125313, bob@done-right.nl).
  3. Organisator: de (rechts)persoon die opdracht heeft gegeven aan de Producent tot het produceren van het Evenement en indien toepasselijk de Bezoekers uitnodigt, bij dit Evenement is Organisator de Strategische Arbeidsmarkt-tafel (STAM-tafel), vertegenwoordigt door de Gemeente Ede, I. Van der Meulen, afdeling Samenleving en Beleid, Bergstraat 4, 6711 DD Ede, info@ede.nl.
  4. Locatie: beheerder en/of eigenaar van de plaats waar (een deel van) het evenement plaatsvindt, bij dit evenement is de Locatie Hotel Veenendaal, Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal, info@veenendaal.valk.com.
  5. De Deelnemer: elke bezoeker of genodigde die deelneemt of wenst deel te nemen aan het evenement of het evenement bezoekt.
  6. Website van het Evenement: www.bigdayfoodvalley.nl

 

3.Toegang tot het evenement

Onverminderd de rechten die de Deelnemer ontleent aan de ontvangst van een uitnodiging voor het Evenement, een inschrijving op een deelnemerslijst, een aanmelding via een website, of het bezit van tickets voor het Evenement behouden medewerkers bij de toegangscontrole altijd het recht om de Deelnemer de toegang te weigeren.

De (medewerkers van de) Organisator, Producent en/of Locatie houden zich het recht voor de Deelnemer toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Deelnemer over te dragen aan de politie, indien naar haar/hun oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en/of veiligheid tijdens het Evenement en/of indien er sprake is van overtreding van hetgeen bepaald is in deze Evenementvoorwaarden en/of de Deelnemer een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt die naar het oordeel van de (medewerkers van de) Organisator, Producent of Locatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrustwekkend zou(den) kunnen zijn.

 

4.Instructierecht 

De Deelnemer dient aanwijzingen op te volgen van (medewerkers van de) Organisator, Producent en/of Locatie of personen aangewezen door de Organisator, Producent en/of Locatie om het Evenement in goede orde te laten verlopen.

 

5.Toezicht en controle

De (medewerkers van de) Organisator, Producent en/of Locatie hebben het recht de Deelnemer van het Evenement en zijn/haar bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. Aan de Deelnemer die weigert hieraan mee te werken kan toegang tot het Evenement worden geweigerd of de Deelnemer kan onmiddellijk verwijderd worden van het Evenement.

Gedurende het Evenement kunnen camera’s aanwezig zijn waarmee opnamen gemaakt worden tijdens het Evenement in verband met toezicht en veiligheid. 

Tijdens het Evenement kan de Locatie ander of aanvullend beleid hanteren betreffende Toezicht en controle zoals bedoeld in deze bepaling.

 

6.Auteursrecht, Portretrecht en Privacy

De Organisator, Producent en/of Locatie zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Deelnemer en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. De Deelnemer verleent onvoorwaardelijk toestemming in de zin van de Auteurswet tot het maken van voornoemde opnamen en de verwerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator, Producent of Locatie of een of meer aan deze organisaties gelieerde vennootschap(pen) enige vergoeding aan de Deelnemer verschuldigd is of zal zijn.

De Deelnemer doet onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Deelnemer enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator, Producent en/of Locatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten danwel zijn/haar recht om hier een beroep op te doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Deelnemer verplicht om op eerste verzoek van Organisator, Producent en/of Locatie de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator, Producent en/of Locatie en/of aan een of meer aan haar gelieerde vennootschap(pen) worden overgedragen.

Door deelname aan het Evenement stemt de Deelnemer in met het verzamelen en verwerking van uw persoonsgegevens door de Producent en Organisator. De Producent en/of Organisator maken foto’s en video’s ter vastlegging van het Evenement. Daarnaast is het mogelijk dat hierbij een foto of video van één specifiek persoon gemaakt wordt, bijvoorbeeld indien de Deelnemer samen met ingeschakelde bekende personen op de foto of video gaat.

De foto’s en video’s die door of namens de Producent of Organisator worden gemaakt worden gebruikt voor promotionele doeleinden (delen op websites, nieuwsbrieven en social media). De Producent en Organisator hebben een gerechtvaardigd belang bij het maken van beeldmateriaal.

Indien de Deelnemer niet wenst dat foto’s of video’s gemaakt worden van hem/haar, dient hij/zij dit tijdig aan te geven bij de fotograaf. Indien de Deelnemer na afloop van het Evenement het gebruik van een foto of video waar hij/zij herkenbaar op staat door de Producent of Organisator wenst te stoppen, dient hij/zij dit te melden via het emailadres van de Organisator info@ede.nl. De Producent of Organisator zal stoppen met het beeldmateriaal te gebruiken wanneer dit naar redelijkheid van hem gevraagd kan worden.

 

7.Eigen opnames

Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier in welke vorm dan ook — waaronder begrepen fotograferen, filmen (inclusief drones), het maken van beeld- of geluidsopnamen of live streamen — zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Producent of Organisator is verboden.

Nadruk van en/of overname van beeldmateriaal, posters en ander drukwerk van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Producent of Organisator is verboden.

Indien de Deelnemer registraties maakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor zijn/haar eigen gebruik. Deze niet-professionele registraties mogen op geen enkele wijze door de Deelnemer (of derden) worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.

 

8.Eigen risico en aansprakelijkheid

Organisator, Producent en Locatie zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van eigendom(men) van de Deelnemer.

Het betreden van de Locatie van het Evenement, waaronder mede begrepen parkeerterreinen en andere plaatsen die de Deelnemer in het kader van het Evenement bezoekt, is op eigen risico. De Organisator, Producent en Locatie zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt in dit verband.

De Organisator, Producent en/of Locatie kunnen uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor schade van de Deelnemer indien deze een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Organisator, Producent en/of Locatie. De totale aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Deelnemer, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Organisator, Producent of Locatie zal worden uitgekeerd.

Aansprakelijkheid van Organisator, Producent of Locatie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid op grond van artikel 6:76, 6:170, 6:171 en 7:172 BW voor schade veroorzaakt door direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen van de Organisator, Producent en/of Locatie bij de uitvoering van het Evenement is uitgesloten.

 

De Deelnemer dient binnen 48 uur na afloop van het Evenement ontstane schade te melden aan de Organisator via het emailadres op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

 

De Deelnemer vrijwaart de Organisator, Producent en Locatie voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor hij/zij jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk voor zijn. De Deelnemer zal iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Organisator, Producent of Locatie gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

 

9.Programmering

Producent streeft het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema uit te voeren. De Producent is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor de Deelnemer kan ontstaan. De Producent is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma of onderdelen hiervan en optreden door artiesten. 

De genoemde aanvangstijden zijn onder voorbehoud.

 

10.Overmacht

In het geval van overmacht in de ruimste zin, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreigingen, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, weersomstandigheden, heeft de Organisator of Producent het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

In het geval van verschuiving of annulering wegens overmacht zal de Organisator of Producent hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

De Producent of Organisator zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering of verschuiving van het Evenement in het geval van overmacht. 

 

11.Informatie op de website

Producent besteedt grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing op de Website van het Evenement, maar kan geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. 

 

12.Wijziging Evenementvoorwaarden

De Organisator en/of Producent zijn te allen tijde gerechtigd deze Evenementvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt op de Website van het Evenement gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden de gewijzigde voorwaarden.

Indien de Deelnemer het Evenement bezoekt na wijziging of aanvulling van de Evenementvoorwaarden, dan accepteert hij/zij daarmee de gewijzigde of aangevulde Evenementvoorwaarden. Indien hij/zij deze gewijzigde of aangevulde Evenementvoorwaarden niet wenst te accepteren dient hij/zij zijn/haar deelname aan het Evenement per direct te staken.

 

13.Intellectueel eigendom

Dit Evenement heeft als naam Bigday Foodvalley regio 2019, dit is een concept van Done Right Events.

Al hetgeen is gepubliceerd op de Website van het Evenement, de social media of op andere wijze openbaar is gemaakt op of rondom het Evenement, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de Producent of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of overeenkomst.

De Deelnemer dient te allen tijde deze rechten van intellectueel eigendom te erkennen, respecteren en na te leven. De Deelnemer dient zich te houden aan alle beperkingen die aan het gebruik van beschermde werken zijn gesteld door de wet. Niets in deze Evenementvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of in licentie te geven aan de Deelnemer. 

 

14.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Evenementvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De Rechtbank Rotterdam is bevoegd om enig geschil voortvloeiend uit deze Evenementvoorwaarden te behandelen.

 

15.Overig

  1. De Locatie alsmede de plaatsen buiten de Locatie die bezocht worden in het kader van het Evenement kunnen ander en/of aanvullend beleid hanteren dat gehandhaafd wordt tijdens het Evenement. De Producent en Organisator aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ander of aanvullend beleid van de Locatie of de plaatsen buiten de Locatie die bezocht worden in het kader van het Evenement.
  2. Studenten die deelnemen aan Bigday Foodvalley 2019 vallen onder de verantwoordelijkheid van de school waar zij ingeschreven staan. De betrokken docenten zien toe op ordentelijk gedrag en naleving van deze Evenementvoorwaarden Bigday Foodvalley 2019.